תנאי שימוש

מעודכן נכון לתאריך: 7/1/2021

כללי

 1. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם כל האמור בתנאי השימוש ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד. מקום בו מנוסחים תנאי שימוש והאתר בלשון יחיד, הכוונה היא גם ללשון רבים, ולהיפך.
 2. ברוכים הבאים לאתר האינטרנטpixie.co.il(להלן: "האתר") בבעלות חברת פיקסי פיק אנד ביי בע"מ, ח.פ. 516268521 (להלן: "החברה" ו/או "אנחנו"), אתר לרכישת חבילה המכילה צמחים וכלים עבורם ("החבילה"), אשר יותאמו לך באמצעות תוכנה אלגוריתמית בהתאם לתשובותיך באתר, וכן לרכישת צמחים בודדים, כלים עבורם, אקססוריז וגיפט קארד לביצוע רכישות באתר (כולם ביחד: "המוצרים").
 3. מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.
 4. לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות הדואר האלקטרוני hello@pixie.co.il.
 5. הביקור והגלישה באתר והשימוש בו, בתכנים ובשירותים הכלולים בו כמפורט להלן, באמצעות מחשב או בכל אמצעי תקשורת אחר (לרבות טלפון חכם), בין אם בוצע רישום לאתר ובין אם לא (להלן: "השימוש" ו/או "השימוש באתר"), ייעשו בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, למדיניות אספקה והובלת מוצרים https://pixie.co.il/delivery/ למדיניות הפרטיות https://pixie.co.il/privacy-policy/ וכן להוראות ותנאים נוספים שייתכן ויוצגו במהלך השימוש באתר, אשר כולם יחד מהווים את תנאי השימוש (להלן ביחד: ”תנאיהשימוש").  
 6. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. השימוש באתר או כל חלק ממנו וכל פעולה שתעשה באמצעות האתר, לרבות רכישת מוצרים, מהווים הסכמה שלך לקבל על עצמך את כל תנאי השימוש ולפעול בהתאם להם, ולא תהא לך כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הנובעות מהפרת התחייבויות החברה ו/או מי מטעמה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הינך מתבקש לחדול מגלישה או משימוש באתר.
 7. כתנאי לשימושך באתר, הינך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית ו/או פוגענית ו/או מחבלת ו/או לשום מטרה אשר תפריע, תשבש, תשנה, תפגום, תגביל או תשפיע בכל דרך שהיא על אופן פעולתו של האתר, לרבות באמצעות וירוס, תולעת, סוס טרויאני, תוכנה זדונית, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומבלי לגרוע מכל תרופה או סעד אחר, החברה תהיה רשאית למנוע גישה מכל משתמש אשר, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, יבצע או ינסה לבצע באתר פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה ו/או לכל דין ו/או שעשויה לפגוע באופן כלשהו באתר ו/או בחברה ו/או במוניטין של החברה.
 8. החברה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאי שימוש אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר, להפסיק או לא לאפשר את השימוש באתר, לשנות את מראהו מעת לעת, להוריד קישורים ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, לשנות את מבנהו, את מגוון המוצרים המוצעים דרכו, וכן לבטל את הרישום באתר של כל משתמש מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ביצוע פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או לתנאי השימוש באתר, וזאת ללא כל צורך או התחייבות למתן הנמקה ו/או הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. מובהר, כי הגלישה והשימוש באתר ורכישת מוצרים באמצעותו נועדו לשימוש אישי בלבד, והינך מתחייב כי לא תעשה שימוש סיטונאי ו/או מסחרי באתר לשם מכירה חוזרת של מוצרים שנרכשו באמצעות האתר (בין אם נרכשו ברכישה בודדת ובין אם במספר רכישות על פני תקופה) ו/או לשם הצגתם ללא היתר בפלטפורמות או באתרים אחרים ו/או לשם ביצוע רכישות למטרת מרמה ו/או לשם ביצוע כל מעשה או מחדל שעשוי לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצדדים שלישיים.
 10. בעצם השימוש באתר, הינך מצהיר כי הינך מעל גיל 18, בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו. בנוסף, הינך מתחייב שלא לבצע שימוש כלשהו באתר אשר נוגד את תנאי השימוש, לרבות ביצוע כל פעולה אשר עשויה לשבש ו/או להפריע לפעילות האתר.

שירותי האתר  

 1. האתר מאפשר לרכוש חבילות וכן מוצרים נוספים, כמפורט להלן:
  חבילה לבית, למעקה או למרפסת – באמצעות האתר ניתן לרכוש חבילות המכילות עציצים וכלים ממספר סגנונות עיצוביים, אשר יותאמו לצרכיך באמצעות תוכנה אלגוריתמית אשר תשקלל את תשובותיך לשאלון בן 3 שאלות. נכון למועד זה, הסגנונות העיצוביים הם טרקוטה, מודרני ובוהמי, אך החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להוסיף סגנון עיצובי בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. כל תשובה שתענה בשאלון תשפיע על מספר הצמחים, סוג הצמחים (אשר יתבסס על תשובתך לגבי תנאי השמש השוררים בביתך), סוג ומספר הכלים וגודלם וכן על מחיר החבילה. כל חבילה באתר תכלול את הנתונים הבאים: תיאור כללי של החבילה, תכולת החבילה באפיון כללי (מספר כלים, גודלם ומספר הצמחים), סוג המרפסת אליה מתאימה החבילה, מחיר החבילה, תנאי התשלום האפשריים ומחיר המשלוח. עלות החבילה עשויה להשתנות בהתאם לנתונים ובחירות שהזנת במסגרת השאלון. יודגש, כי במעמד ביצוע ההזמנה, החברה תוכל למסור לך נתונים אודות מספר הצמחים שתקבל אך לא תוכל למסור לך מידע אודות סוג הצמחים שתקבל. מידע זה ייחשף בפניך רק במועד התקנת וסידור החבילה בביתך בידי השליח שלנו.  
  מענה מלא, שלם ומדויק לשאלות באתר יסייע ככל הניתן להפיק את התכנית האופטימלית עבורך ולהתאים לצרכיך את החבילה שתישלח לך מבחינת גודל וצורת המוצרים ,בהתאם לתשובותיך וכן את סוגי הצמחים המתאימים לפי שעות האור והשמש, בהתאם לתשובותיך. עם זאת, לאור העובדה שמדובר במערכת אלקטרונית, עשויים להיות אי דיוקים ואי התאמות למוצרים שסופקו. בנוסף, יש לציין כי מאחר שקיימים הבדלים בין מרפסות ובתנאי הסביבה, ייתכן כי לא תהיה התאמה מוחלטת בין המרפסת שלך לבין המוצרים שבחבילה וכן בין הצמחים לבין התאמתם לתנאי הסביבה. 
  יוער כי עשויים להיות שינויים בהרכב החבילה מעת לעת בכפוף לזמינות המלאי ולשיקול דעתה של החברה, אך לא בסגנון העיצובי של הכלים אשר אותו בחרת.
  צמחים בודדים – באמצעות האתר ניתן להזמין צמחים בודדים באמצעות בחירת סוג הצמח, גודלו וסוג וצבע הכלי.
  אקססוריז – באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרי נוי שונים למרפסת ולבית, ככל שיינתנו לרכישה באתר.
  גיפט קארד – באמצעות האתר ניתן לרכוש גיפט קארד אלקטרוני בכל סכום שהוא, אשר יישלח בדוא"ל למקבל הגיפט קארד ויאפשר לו לרכוש מוצרים באתר בסכום הנקוב בו (ללא ריבית והצמדה) במשך שנתיים לפחות מיום מסירתו. במידה שהגיפט קארד לא נוצל במלואו בפרק זמן של שנתיים לא ניתן יהיה לקבל החזר, כספי או אחר, על הסכום שנותר בו. יובהר, כי לא ניתן להמיר את הגיפט קארד למזומן אלא במקרה בו מימשת את השובר ברכישה שמחירה נמוך מהסכום הנקוב בשובר, וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בשובר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, אז תהיה זכאי לקבל את העודף במזומן. על מוצרים שנרכשו בכרטיסי המתנה יחולו מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה כפי שהינה מופיעה בתקנון זה ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. ניתן לבטל עסקה לרכישת גיפט קארד בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן באתר. לא ניתן יהיה להשתמש בכרטיסי גיפט קארד אשר לא נרכשו דרך האתר.
  עסקים – לחברה ניסיון רחב ועשיר בהכנסת צמחייה לעסקים – בין היתר, למשרדים, חנויות וחללים ציבוריים. ככל שעסק מסוים מעוניין להתקשר עם החברה בקשר עם הכנסת צמחייה לעסק, ניתן למלא את פרטי הקשר באתר  והחברה תיצור קשר לצורך התאמה אישית.
 1. החברה אינה מחויבת להציג מבחר כלשהו של מוצרים באתר, והיא רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מגוון המוצרים הנמכרים באתר.
 2. כמו כן, באמצעות האתר ניתן לקבל מידע על המוצרים, לקבל תשובות לשאלות נפוצות, להיכנס לחשבון שלך, לבדוק מה הכנסת לעגלת הקניות שלך, להירשם לקבלת דיוור ישיר באמצעות הדוא"ל, ואף ליצור קשר עם החברה בכל עת.  
 3. בכל עת, לרבות בעת הרישום לאתר ובעת ה-Checkout וכן עם הזנת פרטי הדוא"ל שלך במקום המתאים ב- Hey! Subscribe to get very special mails from Pixie – תוכל להירשם לרשימת התפוצה של הדיוורים הרשמיים של החברה (להלן: "רשימת התפוצה"). אם תהיה מעוניין להסיר את עצמך מרשימת התפוצה לאחר שנרשמת, תוכל לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בפנייה לדואר האלקטרוני: hello@pixie.co.il, לפי בחירתך. למען הסר ספק, החברה עדיין תהא רשאית לעשות שימוש בפרטיך לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית, אישור הזמנה, וכיו"ב), לצרכי סטטיסטיקה ולצרכים אחרים בהתאם לדין החל, וזאת גם אם אינך רשום ברשימת התפוצה. למידע נוסף, ראה את מדיניות הפרטיות של החברה  https://pixie.co.il/privacy-policy/ .

רישום לאתר

 1. במסגרת יצירת החשבון באתר, נבקש ממך לאשר את תנאי השימוש, למסור לנו את שמך ואת כתובת המייל שלך, ולבחור סיסמה. בהמשך, תידרש להזין את כתובתך ואת מספר הטלפון, וכן כתובת למשלוח וטלפון לתיאום. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל הוצאה הקשורה להזנת מידע שגוי, ובכל תקלה או בעיה שהיא שעשויה לנבוע מכך, לרבות בביצוע ההזמנה או במשלוח. המידע שתמסור, וכן כל מידע בנוגע לפעולותיך באתר, יישמר בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, שניתן למצוא כאן: https://pixie.co.il/privacy-policy/ .

רכישת מוצרים באמצעות האתר  

 1. מחירי המוצרים באתר נקובים בשקלים חדשים כולל מע"מ, ואינם כוללים דמי משלוח. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או את דמי המשלוח מעת לעת וללא צורך בהודעה מראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה תחויב במחיר כפי שפורסם באתר בעת ביצוע ההזמנה. מחירי החבילות עשויים להשתנות בהתאם לנתונים שמסרת ולבחירות שהזנת.
 2. קופונים (שוברים): משתמש המעוניין לממש קוד קופון יהיה רשאי להזינו באתר, בהתאם ובכפוף לתנאים המצוינים בו. יובהר, כי לא ניתן יהיה לממש קופון אשר פג תוקפו או לקבל החזר בגינו. ככל שיוחזר פריט או תבוטל עסקה שבוצעה תוך שימוש בקוד קופון, יתקבל החזר בגין מחיר הפריט או העסקה ששולם לאחר הנחת הקופון.
 3. מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ביצוע ההזמנה באתר ובהתאם לזמינות המוצר במלאי החברה.
 4. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר לך ייגזר מהסכום ששילמת בפועל לאחר הנחה/הטבה ובכפוף לחוק.
 5. תמונות המוצרים באתר נועדו לצרכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר ו/או אופן הצגתן באתר לבין המוצרים אשר יסופקו בפועל. מבלי לגרוע מן האמור, לא תוטל כל אחריות שהיא על החברה בגין כל שוני ו/או הבדל בין תמונת המוצר באתר לבין המוצר שיסופק בפועל.
 6. החברה מספקת, בין היתר, צמחים חיים באיכות גבוהה. ככל שלא ניתן לספק מוצר כלשהו או שהוא אזל מהמלאי, תופיע הודעה בהתאם לצד תמונתו ופרטיו באתר. ככל שיתברר שהמוצר לא קיים לאחר ביצוע ההזמנה, אזי החברה תיצור עמך קשר לצורך תיאום מוצר אחר או ביטול העסקה. החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה בטרם אספקת המוצר לך, ואתה תזוכה בגין התשלום ותקבל על כך הודעה בהתאם בהקדם האפשרי.
 7. לאחר בחירת החבילה או המוצרים שברצונך לרכוש, המוצרים ופרטיהם יופיעו בסל הקניות, ולאחר לחיצה על "Checkout", תוכל להיכנס לאתר בתור משתמש רשום או שתוכל להמשיך ברכישה כאורח ולמלא את שמך, כתובת הדוא"ל שלך, כתובתך וכתובת המשלוח, וכן להסכים לתנאי השימוש, לרבות מדיניות אספקת והובלת המוצרים ומדיניות הפרטיות. ככל שבמסגרת ביצוע ההזמנה תמלא פרטים לא מלאים או לא מדויקים, לא נוכל להבטיח את המשלוח התקין, ויתכן ותחוייב בדמי משלוח נוספים.
 8. רכישת המוצרים באתר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי דרך מערכת סליקה (להלן: "עסקת אשראי"). במסגרת עסקת האשראי יהיה עליך להזין את פרטיך האישיים בדף סליקה מאובטח בתקןSSL , שבו יהיה עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי ואופן התשלום בהתאם לתנאי העסקה. דף הסליקה ופעולת סליקת האשראי יתופעלו ויתבצעו על ידי חברת סליקת אשראי חיצונית, חברת Invoice4u או חברה אחרת עמה תעבוד החברה (להלן: "חברת סליקת האשראי"), הנמנית בין ספקי השירות של חברות האשראי ומורשית לבצע פעולות סליקת אשראי בהתאם לכל דין, וכן עומדת בכל התקנים וההנחיות של חברות האשראי לביצוע עסקאות אינטרנטיות מאובטחות. האחריות לגבי המידע האישי המועבר לידי חברת סליקת האשראי במהלך מילוי הנתונים בדף הסליקה בסיום ההזמנה, וכן לגבי כל הקשור לעסקת הסליקה, היא של חברת סליקת האשראי, כאשר מידע זה יועבר בצורה מוצפנת ומאובטחת בהתאם לתקנים בינלאומיים והוראות חברות האשראי, על-ידי חברת סליקת האשראי. למידע נוסף, אנא ראה את תקנון חברת Invoice4u, בכתובת להלן: https://www.invoice4u.co.il/wp-content/uploads/2016/07/takanon.pdf. עם קבלת אישור ביצוע הרכישה, חברת סליקת האשראי תשלח לכתובת הדוא"ל שלך את אישור העסקה עם מספר ההזמנה. יש להבהיר, כי השלמת הרכישה כפופה לאישור ביצוע העסקה מחברת סליקת האשראי. במידה שהמערכת תיתקל בסירוב חיוב, תופיע הודעה מתאימה בנוגע לכך והרכישה תבוטל. יש לציין ולהדגיש כי עסקה לא נחשבת כעסקה מושלמת עד לקבלת אישור ביצוע עסקת אשראי מחברת כרטיס האשראי שברשותך. יובהר כי מועד המשלוח יוחל מיום קבלת אישור חברת סליקת האשראי לביצוע העסקה. אם לא קיבלת הודעה על מספר הזמנה, סירוב חיוב או דוא"ל כאמור, עליך ליידע על כך את החברה ללא דיחוי.
 9. החברה שומרת לעצמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הזכות לסרב לרכישה כלשהי ו/או לבטל כל רכישה ו/או שלא לאפשר למשתמש כלשהו (לרבות משתמש אשר ביצע רכישות באתר בעבר) לבצע רכישות באתר, מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מראש ו/או בכתב, וללא צורך במתן נימוק כלשהו. מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהיה רשאית שלא לאשר הזמנה בכל אחד מהמקרים הבאים, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי:
  • במקרה של מסירת פרטים שגויים בעת הרישום לאתר. יובהר, כי מסירה של פרטים כוזבים בעת ביצוע הרכישה מהווה עבירה פלילית, ומבצע הפעולה צפוי להיות חשוף להליכים משפטיים, פליליים ואף אזרחיים.
  • במקרה של ביצוע מעשה או מחדל, הפוגע או עלול לפגוע באתר או בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות עובדיה וספקיה של החברה.
  • במקרה של חשד להפרת תנאי השימוש, לרבות במקרה של שימוש באתר לצורך ביצוע/ סיוע / עידוד ביצועו של מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי חוקי ודיני מדינת ישראל.
  • במקרה של חוב כספי לחברה, אשר לא נפרע לאחר שחלף המועד לתשלומו.
  • במקרה של אי אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי של המשתמש ו/או חברת סליקת האשראי.
  • במקרה של קרות אירוע של "כוח עליון", לרבות, בין היתר אך לא רק, פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור.
 1. כל משתמש שביצע רכישה באתר רשאי לבטל עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, התקנות והצווים החלים מכוחו (להלן ביחד: "חוק הגנת הצרכן"). לפירוט נוסף, ראה בחלק של "ביטול רכישה ומדיניות החזרת המוצרים" שלהלן.

בכל הנוגע לאספקה והובלת מוצרים, ביטול רכישה ומדיניות החזרת מוצרים – אנא ראה את מדיניות אספקה והובלת מוצרים. https://pixie.co.il/delivery/

קניין רוחני

 1. האתר וכן התכנים המוצגים בו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, סימן המסחר Pixie וכל סימן מסחר אחר שעשוי להיות מוצג באתר, שם הדומיין, ארגון וסידור המידע שבאתר, התמונות שבאתר, סודות מסחריים, עיצובו הגרפי של האתר, הכיתוב שבאתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, התוכנות המשמשות לתפעול האתר וכן כל פרט אחר הקשור להפעלתו ולעיצובו של האתר – חוסים תחת הגנת דיני זכויות יוצרים, ונמצאים בבעלותה הבלעדית של החברה או שהחברה קיבלה רישיון או זכות שימוש בהם מצדדים שלישיים.
 2. אין להפעיל ו/או לאפשר לצד שלישי כלשהו להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה מלאה או חלקית של מידע ו/או תכנים מהאתר, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין ליצור ו/או להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 3. אין להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או לערוך ו/או לשכפל ו/או למכור ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לחלק ו/או להוריד ו/או לפתח איזה מן התכנים המוצגים באתר ו/או לתת רישיון ו/או להעביר גישה באתר ו/או לבצע פעולה כלשהי שעשויה לפגוע באתר או בפרטיות המשתמשים האחרים באתר ו/או לנסות להשיג גישה לפרטי עסקאות שבוצעו באמצעות האתר בכל אמצעי שהוא ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אשר באתר אלא לצורך אישי בלבד.
 4. אין להעביר את תכני האתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום לכל צד שלישי. תכני האתר אינם ניתנים לפרסום ו/או להעברה בכתב, במדיה מגנטית, לשכפלם, להעתיקם או למסרם, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי, ובפרט אין לשנות את העיצוב או התפקוד של תכנים מהאתר כך שמחסירים מהם תכונות או מידע לכל מטרה באשר היא, ובכלל זה למשל פרסומות, צילומים וכו'.
 5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי השימוש מעניקים לך זכות להשתמש באתר ובשירותיו בלבד, ונאסר עליך לבצע כל פעולה אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני המפורטות לעיל.

אחריות

 1. החברה אינה מייצרת את המוצרים. ככל שנרכשה חבילה דרך האתר, אחריות החברה מוגבלת לבחירת הצמחים והכלים, אספקתם, משלוח וסידורם בבית. ככל שנרכשו מוצרים שאינם חבילה, אחריות החברה מוגבלת לאספקתם ומשלוחם, ככל שהיה.
 2. אף על פי שהחברה עושה כל שביכולתה בכדי לוודא שהמידע המוצג באתר, לגבי המוצרים השונים ובכלל, יהיה מידע שלם ומדויק ככל הניתן, עלולים להופיע בו, בתום לב, שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה לא תישא בכל אחריות שהיא הנובעת או קשורה להסתמכות על המידע המוצג באתר.  
 3. מענה מלא, שלם ומדויק שלך לשאלות באתר יסייע ככל הניתן להפיק עבורך את התכנית האופטימלית, ולהתאים לצרכיך את החבילה שתישלח לך (לרבות סוג הצמחים אשר ייכללו בה). עם זאת, מכיוון שמדובר במערכת אלקטרונית, עשויים להיות אי דיוקים ואי התאמות למוצרים שסופקו. כמו כן, מאחר שקיימים הבדלים בין מרפסות, ייתכן כי לא תהיה התאמה מוחלטת בין המרפסת שלך לבין המוצרים שבחבילה.
 4. החברה מתחייבת לספק, בין היתר, צמחים חיים באיכות גבוהה. כל צמח יימסר לך עם דף הסבר לגבי אופן ההשקייה והתחזוקה של הצמח. יובהר, כי היעדר טיפול ראוי ומתאים בצמח בהתאם לאופן ההשקייה והתחזוקה שבדף ההסבר כאמור עלולים לגרום לנבילת הצמח. כמו כן, יובהר כי משך חיי הצמחים ועמידותם נתונים למשתנים רבים, כגון מזג האוויר, כמות השמש הישירה, מחלות, השקיה, סביבת מחיה. לאור האמור לעיל, החברה מסירה מעצמה כל אחריות לעמידתם ולאורך החיים של הצמחים לאחר הגעתם לביתך ואין לחברה אחריות על תוצאות הגידול בבית הלקוח עקב תנאים שאינם בשליטתה. בכל הנוגע לכלים ולאקססוריז, האחריות הבלעדית למוצרים אלו חלה על הספקים של המוצרים ולא על החברה, ובכל מקרה החבות בגין מוצרים אלו לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששילמת עבורם.
 5. החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר יינתן כסדרו בלא הפסקות וכי יהיה חסין מפני נזקים, תקלות, כשלים והפרעות בתקשורת. כן החברה לא אחראית לכל מעשה או מחדל שאינו בשליטתה, לרבות אך לא רק בשל כוח עליון. בקרות אירוע כאמור, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שנגרם לך או למקרה שבו הזמנתך לא התקבלה ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הזמנתך.
 6. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לך או לצד שלישי כלשהו בשל טעות שביצעת בהזנת הנתונים לאתר, לרבות בכל הנוגע לטעות בהקלדת כתובת המשלוח או פרטי כרטיס האשראי.
 7. אתה האחראי לציוד המחשבים שברשותך ולחיבור לרשת האינטרנט, והחברה לא תהיה אחראית בכל הנוגע לנזקים שעלולים להיגרם לציוד המחשב ו/או התקשורת שלך ו/או של צד שלישי, לרבות וירוסים ו/או כל גישה בלתי מורשית לשרתי החברה ו/או כל הפרעה אחרת. כמו כן, החברה איננה אחראית לקושי ו/או מניעה טכניים אשר יפגעו באפשרות השימוש באתר ו/או ברכישת מוצרים באמצעותו, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה בקשר עם קושי ו/או מניעה כאמור. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תעשה כל מאמץ סביר לתקן כל תקלה ו/או מניעה ו/או בעיה ו/או טעות טכנית אשר תיפול באתר, והכל לפי מיטב יכולתה ולפי האמצעים אשר יהיו קיימים באותה העת.

דין וסמכות שיפוט

 1. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי יהיה בתי המשפט של תל אביב – יפו.

מידע נוסף

 1. למידע נוסף לגבי אופן פעילות האתר, ניתן לפנות אל החברה בדוא"ל hello@pixie.co.il.