פיקסי מגיעה ל..

תל אביב, רמת גן, גבעתיים, הרצליה, הוד השרון, פתח תקווה, בת ים, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, בני ברק, יהוד, סביון, קריית אונו, אור יהודה, לוד, רמלה, באר יעקב, אזור, גבעת שמואל, גני תקווה

זמני משלוח..

החבילות מגיעות אליכם הביתה עד שבעה ימי עסקים.

מדיניות אספקה והובלת מוצרים

כחלק מרכישת חבילה באמצעות האתר, שליח ייעודי של החברה יגיע אליך עם החבילה ויסדר את תכולתה במיקום האופטימלי, על פי תכנית אלגוריתמית אשר נקבעה בהתאם לנתונים שסיפקת במעמד ביצוע ההזמנה.  

משלוח החבילות והתקנתן, וכן המשלוח של שאר המוצרים הנמכרים באתר, יתבצע אל ובאזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על-ידי החברה ועל-פי שיקול דעתה בלבד (להלן: "אזורי המשלוח") ובכפוף לתשלום דמי המשלוח, והכל כמפורט באתר. יובהר כי על אף האמור, החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח ואת דמי המשלוח על-פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. נכון למועד עדכון תנאי שימוש אלו, החברה מציעה משלוחים לערים הבאות: תל אביב, רמת גן, גבעתיים, פתח תקווה, בת ים, חולון, ראשון לציון, רמת השרון, בני ברק, יהוד, סביון, קריית אונו, אור יהודה, לוד, רמלה, אזור, גבעת שמואל וגני תקווה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהי ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר כי על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לשנות את אזורי המשלוח, את גובה דמי המשלוח ואת מדיניות המשלוחים והאספקה מעת לעת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש (להוציא הזמנות שכבר בוצעו ואושרו).

החברה תהיה אחראית להובלת החבילה ו/או המוצרים שרכשת לאזורי המשלוח לכתובת המשלוח אותה ציינת בעת ההזמנה, לכל המאוחר תוך 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.

החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף "רכישת המוצרים באמצעות האתר". המוצר יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה.

ככל שלא תענה ביום אספקת ההזמנה לשליח לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או לא תהיה בכתובת המשלוח במועד שתואם, יתואם מועד אספקה חדש. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה אותך בהחזר בגין דמי המשלוח ששילמת והנך עשוי להיות מחויב בגין דמי משלוח נוספים.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה אינה אחראית על עיכובים של השליח בנסיבות הנובעות מאי תיאום בינך לבין השליח לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או אי נוכחותך בכתובת המשלוח במועד שתואם ו/או בשל מסירת כתובת לא נכונה או פרטי משלוח לא שלמים ו/או מנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטת החברה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל ו/או עיכובים שמקורם בלקוח. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא לך כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

ביטול רכישה ומדיניות החזרת מוצרים

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התקנות והצווים החלים מכוחו.

1. ביטול עסקת הזמנת החבילה בטרם הספקת המוצרים והתקנתם

מאחר ועם ביצוע הזמנתך החברה מתחילה להכין את החבילה המותאמת לך באופן אישי, הינך רשאי לבטל את ההזמנה האמורה בטרם סופקו לך המוצרים וזאת לא יאוחר מ-48 שעות (ארבעים ושמונה שעות) ממועד ביצוע עסקת ההזמנה או ממועד קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, וזאת על-ידי מסירת הודעה לחברה באחת הדרכים שיפורטו להלן.

2. ביטול עסקה לאחר הספקת המוצרים

במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים
שנמסרו לך, שאיננה עקב אי-אספקת המוצר במועד או שאיננה בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה:

הנך רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר, שאינו חבילה ואינו מוצר מתכלה/פסיד (פרחים וצמחים לרבות פרחים וצמחים שנשתלו בכלי), לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על-ידי מסירת הודעה לחברה באחת  הדרכים שיפורטו להלן.

אתה תתבקש להחזיר את המוצר לחברה באריזתו המקורית, כל עוד אין מדובר ב"מוצרים מתכלים/ פסידים" (פרחים וצמחים) או חבילות שהותאמו לך באופן אישי, כשהמוצר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול מכל סוג ומין שהוא.

החברה תחזיר לך את אותו חלק ממחיר המוצר ששולם על ידך, תבטל את החיוב בשל העסקה וזאת בתוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול ובכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה למשרדי החברה בכתובת אחד העם 108, תל אביב או בתיאום איסוף המוצר מביתך על חשבונך. עותק מהודעת ביטול החיוב יימסר לך. החברה תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב אותך בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

בנוסף, במידה והתקין נציג מטעם החברה את המוצרים בביתך, החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ש”ח.

לתשומת ליבך, בכל הנוגע להזמנת חבילות לרבות צמחים ופרחים, בין אם הם נשתלו בכלי ובין אם לא, מאחר והחבילות הותאמו לך באופן אישי והיות ופרחים וצמחים מוגדרים בחוק הגנת הצרכן כ"מוצרים מתכלים/ פסידים", הרי שלא ניתן לבטל את העסקה ולא חלה חובה על החברה לקבל בחזרה פרחים וצמחים ו/או חבילות שהותאמו לך באופן אישי. יחד עם זאת, החברה תאפשר לך לבטל את העסקה תוך 24 שעות ממועד התקנת המוצרים בביתך, בכפוף לאמור לעיל ולהלן, על ידי מסירת הודעה לחברה באחת  הדרכים שיפורטו להלן.

הנך מתבקש להחזיר את המוצרים, כשהמוצרים שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול מכל סוג ומין שהוא.

מבלי לגרוע מן האמור, חבילה תיחשב כמוצר בפני עצמו, ולפיכך לא ניתן להחזיר חלק מהמוצרים בחבילה למעט החלפה בשל פגם בכלי או בצמח. ניתן להחזיר או להחליף חבילה בשלמותה במידה והחבילה נמצאת באותו מצב בו התקבלה.  

בכפוף לאמור לעיל לעניין ביטול עסקה להזמנת חבילות לרבות צמחים ופרחים, בין אם הם נשתלו בכלי ובין אם לא, במקרה של ביטול הזמנה עקב טענה לפגם במוצר שסופק לך; עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך אודות המוצר; עקב אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה:

עליך לפעול לביטול ההזמנה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן באחת מהדרכים שיפורטו להלן; החברה תחזיר לך את אותו חלק ממחיר המוצר ששולם על ידך, תבטל את החיוב בשל העסקה וזאת בתוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול ובכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה למשרדי החברה בכתובת אחד העם 108, תל אביב או בתיאום איסוף המוצר מביתך על חשבון החברה. עותק מהודעת ביטול החיוב יימסר לך ולא יגבו ממך דמי ביטול כלשהם.

אם הינך אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998 (להלן: "אדם עם מוגבלות") או אם מלאו לך 65 שנים (להלן: "אזרח ותיק") או אם טרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לך תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה (להלן: "עולה חדש"), הינך רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שאינו חבילה לרבות פרחים וצמחים, בין אם נשתלו בכלי ובין אם לא, בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בינך לבין החברה, ובכלל זה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור, עליך להודיע על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין. החברה תהא רשאית לדרוש ממך להציג תעודה המוכיחה שהינך אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

ככל שיש לך זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שתמסור לחברה תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן (להלן: "הודעת ביטול"):

  1. בכתב – באמצעות שירות הלקוחות של החברה בוואטסאפ, בטלפון:055-6679707.
  2. בדואר רשום לכבוד פיקסי פיק אנד ביי בע"מ בכתובת: אחד העם 108, תל אביב.
  3. בדואר אלקטרוני לכתובת hello@pixie.co.il.
  4. באמצעות הקישורית הייעודית באתר, בתפריט מידע תחת לשונית ""Talk to me.
  5. במשרדי החברה בכתובת אחד העם 108, תל אביב.

 

בהודעת הביטול עליך לציין את שמך ואת מספר תעודת הזהות שלך.

ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידך לחברה על-פי דין, כשהוא שלם ותקין, לא נעשה בו שימוש, בכפוף לכל דין.

 

מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.

כל החזר כספי שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ובהתאם לזמינות המוצר במלאי החברה.

במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/קופון, הסכום שיוחזר לך ייגזר מהסכום ששילמת בפועל לאחר הנחה/קופון ובכפוף לחוק.

הזכות שלך לבטל עסקה אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשותך ו/או עקב התנהלותך.